Tüzük

 CAN DOSTUM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “ Can Dostum Derneği” dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur.               Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, Doğanın, doğal kaynakların ve hayvanların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmak için doğa - insan ilişkilerinin ve doğal değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğayı ve onun bir parçası olan hayvanları koruma bilincinin yaygınlaşması, doğayla ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, yardıma muhtaç olan hayvanların bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için barınaklar kurulması ve işletilmesi, evcil hayvan sahibi olan kişilerin hayvanlarının geçici ya da sürekli olarak, kendi evlerinde bu hayvanların bakımını üstlenebilecek nitelikteki kişilere (işsiz, engelli, emekli, öğrenci ya da ek gelire ihtiyaçları olan vb.) yarı ya da tam zamanlı olarak iş imkânı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Derneğin Çalışma Biçimleri

 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, bu konularda fikir, proje, program üretip uygulanmasını sağlamak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak ve Doğanın işleyişini, doğa - insan ilişkilerini tanıtarak koruma bilincini oluşturmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine, okullara, ilgili kişi ve kurumlara dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, her tür eğitim kurumunda konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek veya yürütülen eğitim faaliyetlerini desteklemek,

4-Aynı amaca hizmet eden vakıflara üye olmak,

5-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6- Doğal yaşam alanlarının, ekolojik dengenin korunması ve ekolojik dengeyi bozan unsurların önlenebilmesi için özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarla (Üniversiteler, belediyeler vb.) ortak projeler geliştirmek, uygulamak ve çeşitli çalışmalar yapmak,

7- Derneğin amacı doğrultusunda hayvan barınakları ile rehabilitasyon merkezleri kurarak kimsesiz hayvanların ve doğal hayattan gelen yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını sağlamak, hayvan hastaneleri açmak, hayvan ambulansları ile yardıma muhtaç hayvanlara ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak, ayrıca hayvanların sağlıklarına kavuşabilmesi için gerekli görüldüğünde alternatif tıptan yararlanmak,

8-Doğal hayatı desteklemek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için doğal yaşam ortamlarının oluşacağı parklar ve ormanlar kurmak. Fidanlıklar kurarak ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi için katkıda bulunmak,

9-Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan iktisadi, ticari, sanayi, sosyal ve kültürel taşınır, taşınmaz mal (arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler, kafe, rehabilitasyon merkezi, otel, pansiyon gibi) işletmeler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunları tefriş etmek ve her türlü ayni ve şahsi hakları tesis etmek veya ettirmek. Her türlü inşaatı yaptırmak, taşınır mallar ve haklar satın almak. Sulak alan, orman, barınak, fidanlık, park ve bu amaçlara yönelik olarak kullanılmak üzere arazi tahsisi kabul etmek ve/veya satın almak.

10-Çocuk ve gençlik gruplarına yönelik eğitim ve aktif koruma çalışmaları yapmak. Bu çocuk ve gençlerden doğayı ve hayvanları korumaya yönelik çalışmalar yapacak kişilerden ihtiyaç içinde olanlara, çalışmalarını sürdürebilme ve teşvik edilebilmeleri bağlamında eğitimlerine de katkıda bulunmak üzere burs vermek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

11-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gezi, konferans ve panel düzenlemek veya düzenletmek,

12-Her türlü eğitici ve tanıtıcı hediyelik eşya yaptırmak ve dağıtmak,

13-Okullarda, ilgili kuruluşlarda, Bakanlık ünitelerinde slayt ve film gösterileri, sergi veya benzeri görsel etkinlikler yapmak,

14-Doğa sorunlarına ilişkin her türlü çevre konularında danışmanlık yapmak, yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurmak; gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurmak,

15-Özel ve tüzel kişilerin doğayı ve doğal kaynakları korumayla ilgili çalışmalarını imkânları oranında desteklemek, kendisi de çeşitli projeler hazırlayarak bilimsel araştırmalar yapmak, bu amaçla bilimsel laboratuvarlar kurmak,

16-Hayvanların yasalarla korunmalarını temin edici çalışmalar yapmak,

17-Başta İstanbul olmak üzere yurt çapındaki muhtelif yerlerde sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlara barınaklarda, evinde veya sokaklarda gönüllü olarak bakabilecek kendileri de yardıma muhtaç kişilere havyan bakımını ve sevgisini teşvik etmek amacıyla her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve bu kişilerin çocuklarının da eğitimlerini sürdürebilmeleri için bu çocuklara burs vermek,

18- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli yasal çalışmalar, PR ve LOBİ çalışmaları yapmak,

19-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

20-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,

21-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

22-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

23- Dernek tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda ve faaliyetlerine ilişkin olarak,  meri (yürürlükte olan) mevzuat tarafından yasaklanmamış her türlü ticari faaliyette bulunmak, restoran, otel, kafe vb. hizmet sektörleri ile ortak iş birlikleri yaparak derneğe gelir elde etmek,

24-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

25-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

26-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

27-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

28-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar ve protokoller oluşturmak,

29-Hastalıkları nedeniyle özel beslenme programına sahip olması gereken hayvanlar için bu özel yemekleri üretmek ve yine hastalıkları ya da özel durumları nedeniyle kullanmaları gereken özel ürünleri tasarlamak ve bu ürünleri sağlamak, 

30-Evlerinde evcil hayvan bakımını üstlenebilecek nitelikte olan işsiz, engelli, emekli, öğrenci ya da ek gelire ihtiyaçları olan hayvan sever kişilere yarı ya da tam zamanlı olarak iş imkânı sağlamak,

31-Gönüllüler ile çalışmalarda bulunmak,

32-Sanatsal (Sahne sanatları (tiyatro, dans, bale, opera, performans vb.), görsel sanatlar (film, belgesel, video art, televizyon programı, resim, yerleştirme, fotoğraf vb.),  müzik, grafik, web vb.), kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenleyerek hayvanların doğal yaşama katılımını sağlamak gerekliliğinin bilincini toplumda oluşturmak,

33-Uluslararası sanatsal (görsel sanatlar (film, belgesel, video art, televizyon programı, resim, yerleştirme, fotoğraf vb.),  müzik, grafik, web vb.) faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmek ve uygulamak, dernek amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, uluslararası düzlemde bilgi ve deneyimleri paylaşmak,

34-Gerekli diğer çalışmaları yapmak.

 

*Derneğin Gönüllülerle çalışma koşulları

Gönüllü adayı Can Dostlar Derneği Gönüllü Formunu doldurarak gönüllülük talebini yazılı olarak bildirir. Gönüllü adayı ardından Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülakata alınır. Derneğin Gönüllüleri arasına katılmasına karar verilen gönüllünün çalışmalarıyla derneğe fayda sağlayacağı alanlar tespit edilir. Ve Can Dostlar Derneği Gönüllü listesine kaydedilir.

Gönüllüler derneğe giriş ödentisinden ve aylık ya da yıllık ödentisinden muaftırlar. Zaman içinde, Derneğin kuruluş amacına, çalışma koşullarına ve üyelik şartlarına uygun görülmeyen gönüllüler, yönetim kurulu başkanı tarafından hiçbir koşul aranmaksızın dernek gönüllü listesinden çıkartılır. Ve bu gönüllü’ye yazılı olarak bildirilir.